Taisyklės

Įsigaliojimo data: 2016.02.01. MB Transbaze priima vežti prekes bei teikia kitas paslaugas toliau nurodytomis sąlygomis. Jokiu būdu bendrovės darbuotojas neturi teisės keisti šių sąlygų nebent jis yra įgaliotas, tai padaryti kompanijos Direktoriaus rašytiniu nurodymu.

Šiose sąlygose
1.1: „klientas” reiškia asmuo, įmonė ar įstaiga, kuriam (kuriai) MB Transbazė suteikia pervežimo ar kitas paslaugas
1.2: „sutartis” reiškia vežimo ar kitų paslaugų sutartis, tarp MB Transbazės ir Kliento. Sudarius sutarti vadovautis šiomis sąlygomis iki tol, kol jos neprieštarauja sutarčiai.
1.3: „įgaliotinis” reiškia asmenį, kuris veikia kito asmens vardu.
1.4: „siunta” reiškia preke esančias vienoje pakuotėje arba kelias prekes arba daiktus esančius vienoje pakuotėje arba vienos ar keliu euro palėčių siuntimas vienu metu tam tikram vienam adresatui arba iš tam tikro vieno adresato.
1.5: „pakuotė” reiškia nesunkesnio nei 31 kg svorio ,ne didesnė kaip 1.0m pločio ,ne didesnė negu 1.0m aukščio ir neilgesnė negu 1.0m ilgio.
1.6: „paletė” reiškia daiktai patalpinti ant medinės ar plastikinės paletės kurios bendras svoris neturi viršyti 2000 kg (g) „transportuojama pakuotė” reiškia bet kuris daiktas apibrėžtas (1.5) punkte.
1.7: „kaimynas” reiškia asmenį, kuris gyvena iki 200 metrų atstumu nuo pristatymo adreso.
1.8: „gyvenamasis objektas” reiškia, privatus gyvenamasis būstas, o ne komercinės patalpos.
1.9: „pavojingas krovinys” reiškia prekės, įtrauktos į prekių sąrašą kaip pavojingas krovinys, pagal Carriage of Dangerous Goods & Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, the Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2002, the Classification and Labelling of Explosives Regulations 1983 (as amended), įskaitant visus kitus atitinkamus teisės aktus arba reglamentus bei ju pakeitimus bei papildymus, arba prekės, kurios kelia panašų pavoju.
1.10: „specialiosios paslaugos” reiškia paslaugas, atsižvelgiant į klientų individualius poreikius.

2.1: Įmonė ir klientas sutinka visuomet laikytis šių taisyklių, pagal susitarimą tarp šalių dėl krovinio pervežimo, prekių sandėliavimo arba kitu paslaugu, dėl kurių susitaria įmonė ir klientas.
2.2: Įmonė priims vežti prekes bei atliks kitas paslaugas tik pagal šias sąlygas.
2.3: Šios sąlygos taikomos tik tarp kliento ir įmonės susijusių su vežimu ar kitomis paslaugomis. Klientas turi susipažinti su šiomis taisyklėmis, kai tik jis pateikia užsakymą, arba sutinka ar priima pasiūlymą, iš įmonės dėl krovinių pervežimo ar kitų paslaugų.
2.4: Įmonė pasilieka sau teisę savo nuožiūra, tikrinti visas siuntas, siekiant užtikrinti, kad siuntos turinyje nėra draudžiamų daiktų pagal įmonėje nustatytą standartine procedūrą, bei laikantis visų įstatymų.

3.1: Jeigu klientas nėra savininkas, kai kuriu arba visų sandėliuojamų pakuočių ar pervežamų daiktų tuo atveju jis bus laikomas šio krovinio ar jo dalies atstovu.
3.2: Įmonė sutarčiai įvykdyti gali įdarbinti bet kokį kita oro, jūros ar sausumos vežėja. Toks vežėjas turi teisę įdarbinti sub-rangova ir šios taisyklės yra taikomos tokiems vežėjams, subrangovams taip pat.

Įmonė nepriims žemiau nurodytu prekių vežimui arba laikymui, išskyrus jeigu įmonės vykdomasis direktorius raštiškai praneša apie tai, siuntėjui, kad jie yra priimami. Jeigu toks pranešimas nebuvo pateiktas raštu įmonė neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant nuostolius atsiradusius dėl įmonės neatsargumo.
4.1: Pavojingi kroviniai, cheminiai kroviniai, degios prekės
4.2: Šaunamieji ginklai, tabako gaminiai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, stiklas, apyvarčiosios priemonės (įskaitant čekius ir pan.), taurieji metalai, antikvariniai daiktai, kailiai ar kiti vertingi daiktai, vynas, alus, spiritas gyvų ar negyvų gyvūnų, žuvų, paukščių ar kitų gyvų organizmų bet kokio tipo, sušaldytus arba greitai gendančius maisto produktus.

 

 4.3: Visos prekės, kurias draudžia įstatymas bet kurios Vyriausybės ar valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurioje šalyje, kur prekės yra gabenamos arba pravažiuoja tranzitu.

5.1: Siuntėjas garantuoja, kad visos prekės buvo tinkamai supakuotos ir paženklintos ir kad etiketėse yra nurodytas tiek siuntėjo tiek gavėjo pilnas adresas bei kontaktiniai telefono numeriai.
5.2: Siuntėjas garantuoja, kad bus suteiktas asmuo, mašina ar kita technika, išskyrus bendrovės vairuotoja, kad butu galima pakrauti ir iškrauti siunta, jos surinkimo ir pristatymo taškuose, jeigu siuntėjas nesilaikys šios garantijos visa atsakomybė už bendrovės patirtus nuostolius turės atlyginti siuntėjas vadovaujantis šių pervežimo sąlygų 12 punktu.
5.3: Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra daiktų išvardintu šių taisyklių 4. punkte, jeigu siuntėjas nesilaikys šios garantijos visa atsakomybė už bendrovės patirtus nuostolius turės atlyginti siuntėjas vadovaujantis šių pervežimo sąlygų 12 punktu.

 Įmonė, jei to reikalauja siuntėjas, pasirašo siuntėjo parengta dokumentą patvirtinanti siuntos pervežimo paslaugą ar kita paslaugą, kurią įmonė suteikė klientui, tačiau toks dokumentas negali būti įrodymas dėl pakuotės svorio, matmenų, bei kitų parametrų tuo metu, kai ją gauna bendrovė.

7.1: Tranzitas prasideda, kai siunta perduodama įmonei surinkimo atveju arba įmonės patalpose. Įmonė turi teisę transportuoti siuntas bet kokiomis priemonėmis ir bet kuriuo maršrutu.
7.2: Atsižvelgiant į 7 punktą tranzitas (nebent kitaip nustatyta iš anksto) baigiasi, kai krovinys pasiekia pristatymo vietą, su sąlyga, kai dėl, bet kurios kitos priežasties krovinys priklauso krovinių tipui “laukti, užsakymo” arba „turi būti saugomi, iki pareikalavimo” arba kai instrukcijų ar jokių nurodymų nėra duota, ar siunta nėra pareikalaujama, tada tranzitas laikomas pasibaigęs. Įmonė saugo tokius krovinius, tokiu atveju atsakomybė už bet kokius nuostolius atitenka siuntėjui, taip pat pagal 14 punktą šie daiktai gali buti sunaikinami.
7.3 Atsižvelgiant į 7 punkto kai, dėl kokios nors priežasties įmonė negali perduoti siuntos adresatui, kuriam siunta yra siunčiama:  Įmonė  stengiasi susisiekti su klientu ir paprašyti naujo adreso į kur gali būti pristatyta siunta.  Jei įmonė negali susisiekti su klientu per atitinkamą laiką, arba nėra suteiktas naujas pristatymo adresas, įmonė turi teisę laisvai disponuoti siunta pagal 14 punktą. Prieš sunaikinant ar kitaip atsikratant siuntos pagal 14 punktą prekės yra laikomos MB Transbazės sandėlyje bet visa rizika, dėl apgadinimo, praradimo bei kitu nenumatytu atveju atitenka siuntėjui.
7.4:  Įmonė atitinkamu laiku skaito 5 darbo dienas pagal 7(7.3) punktą.
7.5: Jei klientas praneša, įmonei raštu ar kitaip, ir toks pranešimas yra oficialiai pripažintas įmonės, įmonė privalo pristatyti siunta gavėjo kaimynui įprastu pristatymo laiku vyraujančiu tame regione ir pagal 7 punkto (7.2) tranzitas laikomas pasibaigusiu tada kada siunta yra pristatoma gavėjo kaimynui.
7.6: Bet koks prekių pristatymo laikotarpis nurodytas įmonės arba sutartas su siuntėju arba jo atstovu yra tik apytikris laiko tarpas ir jei įmonė negali dėl kokios nors priežasties atlikti pristatymo, bendrovė negali būti laikoma pažeidusi sutartį ir neturi jokios atsakomybės klientui.
7.7 Jei įmonė negali, dėl kokios nors priežasties atlikti pristatymo į siuntėjo ar jo atstovo nurodyta adresą arba vieta kuri buvo sutarta su siuntėju arba jo atstovu tiek žodžiu tiek raštu, bendrovė negali būti laikoma pažeidusi sutartį ir neturi jokios atsakomybės klientui už patirtus nuostolius.

8.1: įmonei mokestį už siuntos gabenimą ir kitas paslaugas moka klientas, tačiau įmonė taip pat turi teisę reikalauti siuntėjo ar gavėjo sumokėti už paslaugą, jeigu jis skiriasi nuo kliento, ar bet kurio kito asmens, kuriam priklauso teisė sumokėti už suteiktą paslaugą.
8.2: Mokestis už įmonės suteiktas paslaugas turi būti apmokėtas ne vėliau kaip kroviniui pasiekus galutini iškrovimo tašką arba iškrovimo metu arba nurodytą dieną bendrovės sąskaitoje-faktūroje, arba per kitą laikotarpį, dėl kurio buvo sutarta raštu su užsakovo. Jeigu mokėjimai vėluoja, klientas moka įstatyme nustatytas palūkanas, tokios palūkanos kaupiasi kasdien, nuo datos kuria turėjo būti sumokėta suma iki visiško skolos padengimo.
8.3: Išskyrus atvejus, kai kaina yra paskaičiuota kitaip, visi įkainavimai skaičiuojami atsižvelgiant į svorį, šis svoris skaitomas kaip bruto svoris.
8.4  Ieškinys ar kitas panašus ar kitoks veiksmas iš kliento pusės negali būti priežastis atidėti arba nesumokėti mokestį įmonei, arba atsisakyti įsipareigojimų įmonei.
8.5: Įmonė turi teisę bet kuriuo metu padidinti įmonės įkainius už vežimą ir kitas paslaugas, apie tai pranešant klientui žodžiu arba raštu.
8.6: Visai mokėtinai sumai, taikomas pridėtinės vertės mokestis, pagal dabartine normą.
8.7: tuo atveju, kai įmonė moka arba sutinka mokėti bet kuriai trečiajai šaliai bet kokį muitą , mokestį arba rinkliavą už bet kokia kliento prekę: (8.7.1) Įmonė taip darydama veikia, kaip kliento visiškas įgaliotas atstovas (8.7.2) Nesvarbu ar prekių pristatymas buvo įvykdytas, pagal adresą, kuriuo jos yra siunčiamos, iškart po to kai įmonė paprašo padengti išlaidas susijusias su muitu, mokesčiais ar rinkliava klientas privalo apmokėti tokio mokesčio sąskaitą nedelsiant (8.7.3) Jeigu klientas griežtai nesilaiko 8 punkto, įmonė turi visišką laisvę spręsti, dėl prekių pagal 14 punktą.
8.8: Jeigu įmonė negali pristatyti siuntos gavėjui sutartu laiku bei į sutartą vietą, dėl kliento kaltės, klientas privalo sumokėti įmonei vienkartinę €100 baudą.

Pagal punktus, 4, 10, 11 ir 12, įmonė yra atsakinga už bet kokį prekės praradimą ar fizinę žalą, prekių tranzito metu, kaip apibrėžta 7 punkto, ir sandėliavimą, išskyrus sandėliavimą pagal 7 punkta (7.3). Išskyrus atvejus, kada tokie nuostoliai arba žala susidaro dėl:
9.1 Klientas arba siuntėjas, gavėjas nepriima arba atsisako priimti siuntą.
9.2 Nepakankamas, netinkamas arba neteisingas įpakavimas, ženklinimas arba adresas, įskaitant neteisinga pašto indeksą arba jo nebuvimą.
9.3: Pažeisti arba sugadinti dirbiniai, kurie sudaryti iš stiklo, porceliano, fajanso ar kitų panašių medžiagų.
9.4:Siuntas, kurių sudėtyje yra bet kokia skysčio forma.
9.5:  veikimo ar neveikimo, siuntėjo arba prekių savininko ar jo atstovo.
9.6: Nuostoliai patirti masės arba svorio, paslėptų trūkumų ar defektų, prekių nusidėvėjimo, amortizacijos, drugių, parazitų ar kokio kito proceso poveikio, valymo, dažymo ar bandymo atkurti gaminį.
9.7:Konfiskavimas.
9.8: Bet kokia karo pasekmė, invaziją, užsienio priešiškumas (ar karas paskelbtas ar ne), pilietinio karo, sukilimo, maišto, rekvizavimo, sunaikinimo ar turtui padarytos žalos pagal vietos ar bet kokios vyriausybės arba valstybės institucijos įsakymą, riaušės, pilietinis neramumus ar dėl kurios nors kitos priežasties, slėgio bangos sukeltos orlaivių arba kitų oro įtaisų skrendančiu garso ar viršgarsiniu greičiu, tiesioginis ar netiesioginis poveikis jonizuojančiosios spinduliuotės arba radioaktyvumas. Su sąlyga, kad įmonė neatsakinga už siuntos ar kitos prekės: (9.8.1) Ten, kur buvo sukčiavimo atvejis užsakovo arba prekių savininko ar jų igaliotų asmenų (9.8.2.) Kad išvengti abejonių, kai prekių siunta nebuvo tranzite (kaip pabrėžta 7 punkte) tuo metu.

10.1 Atsižvelgiant į punktus 4, 9, 11, 12 ir 13 bendrovės atsakomybė (ar sutartyje numatyta, civilinės teisės pažeidimas ar dėl neatsargumo arba kitų priežasčių) dėl nuostolių arba žalos prekėms turi būti apribota iki mažesnio dydžio pusės.
10.2 Tarptautinės paslaugos (10.2.1) jei vežama keliais, pagal Tarptautinės konvencijos vežimo nuostatas dėl transportavimo keliais (CMR) Geg 1956 Ženevoje ir protokolo 5 liepa 1978 m. Ženeva, taikyti, arba (10.2.2) jeigu vežant oro transportu, už siunta € 100, nebent jeigu 1929 m. Varšuvos konvencijos, pakeitimai, padaryti Protokolu, pasirašytu Hagoje 28 Rgs 1955, veikia.
10.3 Sandėliuotoms prekėms ar dėl kitų teikiamų paslaugų bendrovės atsakomybė negali viršyti iš viso 0,10 € už kilogramą bruto svorio prarasto arba sugadinto, didžiausia atsakomybė negali viršyti 100 €. Jei svoris nėra deklaruotas tada didžiausia atsakomybės suma lygi 100 €.
10.4 Išlaidos padengti prarastoms arba sugadintoms prekėms, arba išlaidos pažeistų prekių remontui. Bet kuriuo atveju kai tokie nuostoliai arba žala atsirado dėl įmonės klaidos ar aplaidumo ar kitaip, įmonė turi teisę reikalauti prarastu ar sugadintu prekių vertės įrodymų.

Klientas privalo pranešti bendrovei apie patirtus nuostolius ar žalą per 5 dienas, nuo siuntos gavimo dienos ir patvirtinti tai raštu per 14 dienų nuo gavimo dienos. Jeigu klientas to nepadaro, įmonė neatsako už jokią žalą ar praradimą, išskyrus atvejus, kai klientas patvirtina, kad:
11.1: Kad pagrįstai nebuvo įmanoma klientui perspėti įmonę arba pareiškia tokį reikalavimą raštu per nustatytą terminą;
11.2Toks perspėjimas ar prašymas buvo pateiktas per tinkamą laikotarpį. Įmonė negali buti atleista nuo atsakomybės pagal šį punktą. Jeigu reikalaujama žalos atlyginimo Klientas / Siuntėjas / Gavėjas turi užtikrinti, kad siunta ar pakuotė yra laikomi patikrinimui pristatymo vietoje.
11.3 Darbo kaina neišskaičiuojama į daikto remontą.

Klientas įsipareigoja kompensuoti įmonei:
12.1 Nuostolius, kuriuos patyrė įmonė, kilusius dėl neatsargumo, neveikimo, netinkamo nurodymo iš kliento pusės, siuntėjo arba gavėjo, jo darbuotojų ar agentų;
12.2 Pretenzijas dėl, bet kurio pobūdžio nuostolių arba žalos, atsiradusias dėl pavojingų krovinių vežimo;
12.3 Nuostolius ir reikalavimus, už bet kokio pobūdžio praradimą ar žalą prekėms, dėl kliento kaltės ar bet kurios trečios šalies.
12.4 Nuostolius arba išrašytas baudas, kurios buvo išrašytos muitinės apmokestinamoms prekėms;
12.5 Pretenzijos ir reikalavimai, pareikšti bet kurios trečios šalies priskiriama prie nepakankamo Kliento įgaliojimo sudaryti sutartį pagal šias sąlygas.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad 4, 9, 10, 11, 12, 13 ir 15 punktuose nuostatos apsaugo ir apdraudžia įmonės darbuotojus ir agentus, ir kad tokios nuostatos buvo sudarytos ir vykdomos pačios kompanijos, patikėtinio arba jos atstovo, dėl tokių darbuotojų ir agentų.

14.1 Įmonė areštuos visas kliento gabenamas prekes už bet kokio dydžio įsiskolinta suma įmonei pagal sutartį ar kitaip.
14.2 Jeigu įsiskolinimas įmonei, kliento kurio prekės buvo areštuotos vežėjo nepadengiamas per protingą laiko tarpą nuo tranzito pradžios, kaip apibrėžta 7 punkto, įmonė turi teisia pasielgti sekančiai:
(14.2.1) Parduoti prekes privačiai arba aukciono būdu, sumokėti visus kilusius mokėsčius atsiimti skolą ir jeigu lieka likutis pervesti (sumokėti) skolininkui (klientui);

 

(14.2.2) Sunaikinti prekes, jeigu jų pardavimas pagal popunktį (14.2.1) nepraktiška įmonės nuomonė dėl vertės ar pardavimo galimybės ar kitaip; ir tokiu prekių pardavimas ar sunaikinimas atsižvelgiant į konkretų atvejį, turi būti visiškas kliento atsakomybės panaikinimas prieš įmonę

Klientas atsako už įmonės patirtas išlaidas, dėl kliento nepagrįstai sulaikyto transporto priemonių, konteinerių, padėklų ir kitos panašios įrangos, bet įmonės teisės bet kuriam kitam asmeniui, lieka nepakitusios.

Siuntėjas / Gavėjas, jeigu to reikalaujama, turi pasirašyti įmonės pateikta formą kaip siuntos pristatymo įrodymą.

 Įmonė turi būti atleidžiama nuo pareigos vykdyti sutartį, jeigu tai įvyko dėl gaisro, atšiaurių oro sąlygų, pramonės ginčo, vyriausybės arba valstybės ar vietos valdžios institucijų, įskaitant muitinės, bet kurios šalies kurioje prekės yra, arba per kuria vežamos ir kitų priežasčių, kurių pagrįstai įmonė negali kontroliuoti, šiuo atveju įmonei turi būti atlyginta už suteiktas paslaugas pilnai.

Jei šios taisyklės ar bet kuri jų dalis yra laikoma negaliojančia, tuo tikslu galima manyti kad ta dalis gali būti praleista, tačiau tai neturi pažeisti likusiu taisyklių veiksmingumo.